Privacy Policy

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Kent Karşıyaka Sosyal

Tesis İşletmeleri San. Tic. A.Ş. (“KENT A.Ş.”) tarafından KENT A.Ş.’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak KENT A.Ş.

müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

KENT A.Ş., aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla işleyebilecektir

KENT A.Ş. Tarafından İşlenecek Kişisel Veriler

Bu Aydınlatma Metninde kullanılan “kişisel veriler” ifadesi; size ilişkin ve de sizi doğrudan veya elimizde olabilecek diğer veriler ile birlikte tanımamızı sağlayacak verileri ifade etmektedir. Bu verileri uygulamaya kayıt olduğunuz an, uygulamayı kullanımınız esnasında ve/veya sizin ile iletişime geçtiğimizde doğrudan sizden temin etmekte ve otomatik yollarla işlemekteyiz. Bu şekilde temin ettiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

  Adınız ve iletişim verileriniz (unvan, ad, soyadı, diğer isimler, posta adresi, e-posta adresi, telefon numaraları)

  Doğum tarihiniz

  KENT A.Ş.’den aldığınız hizmetler ve belirli hizmetlere yönelik tercihlerinize dair veriler

  Lokasyon Bilgisi (Hizmetin ifası sırasında elde edilecek GPS verisi gibi konumunuza

ilişkin veriler)

  Üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz araçlar (örneğin, e-posta, mektup, arama veya sosyal medyada gönderi ve mesajlar) Web sitemizi veya mobil uygulamamızı nasıl kullandığınıza dair veriler.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

KENT A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla; uygulamamız üzerinden sizlere hizmet sağlamak, kampanya ve fırsatlar hakkında tarafınızı bilgilendirmek, uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; öneri, şikâyet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek, hizmetin özelleştirilmesi, hizmetin iyileştirilmesi, tanıtım faaliyetleri ve memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, hizmetin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit edebilmek, destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, Hukuk işlerinin takibi, iş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iş faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası KENT A.Ş.’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası, çalışan ve tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi amacıyla kişisel verilerinizi toplamakta, işlemekte ve gerektiğinde aktarmaktayız.

 

Kişisel Verileri Kimlere ve Hangi Amaç ile Aktarabiliriz

KENT A.Ş. tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen Şirketin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz KENT A.Ş. tarafından uygulama, e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, KENT A.Ş.’nin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Ne kadar Süreyle Tutuyoruz

Ödeme verileri 10 yıl boyunca veya vergi denetimi kapanana kadar elde tutulacaktır (hangisi daha sonra gelirse). KENT A.Ş., kendisi ile aktif olduğunuz süre boyunca kişisel verilerinizi kullanabilir. KENT A.Ş. ile ilişiğinizi kestikten sonra kişisel verilerinizi ne kadar süre elde tutacağımıza karar verirken elimizdeki mevcut yükümlülükleri (verileri muhasebe için elde tutma gibi) veya herhangi bir kanuni hak talebinde bulunmak veya bunu savunmak için verilen süreyi göz önünde bulundururuz. Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etmeniz durumunda bunları yapmayı durduracağız. Kişisel verileriniz, işleme amacımız sona erdiğinde kanunda saklamamız için bir yükümlülüğümüz bulunmadığı takdirde silinecek, yok edilecek ve bazı durumlarda da anonim hale getirilecektir.

 

Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, – Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

Bu Aydınlatma Metnine dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna

Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte “Latife Hanım Mh. Başpehlivan Karaali Cad. No:230/A Karşıyaka, İzmir” adresine ıslak imzalı olarak; ya da [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

 

Yapılabilecek Değişiklikler

KENT A.Ş., burada düzenlenen hususlarda her zaman değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler web sitemiz ve/veya Kumru uygulaması üzerinden yayınlanacaktır.